Algemene Voorwaarden De AutCast

Dit document beschrijft voorwaarden voor het meewerken aan de AutCast podcast. De AutCast is een podcast gemaakt door David Westerink met als onderwerpen autisme, neurodiversiteit en aangelegen onderwerpen. Deze voorwaarden bevatten de afspraken zoals overeengekomen is tussen de AutCast en de geïnterviewde persoon of personen. Deze voorwaarden worden voor de opname of in ieder geval voor het uitbrengen van de aflevering, waaraan de geïnterviewde meewerkt, ter accordering overlegd.

  1. De geïnterviewde erkent dat alle intellectuele-eigendomsrechten, op de podcast aflevering, uitsluitend toekomen aan de AutCast.
  2. De geïnterviewde ontvangt geen vergoeding voor het meewerken aan de podcast.
  3. Onder voorbehoud van andersluidend beding, heeft de AutCast het onvoorwaardelijke recht om de aflevering onbeperkt te gebruiken voor publieke verspreiding en commercialisering.
  4. De AutCast behoud zich het recht voor om ten alle tijden de aflevering te verwijderen of te veranderen. Hierbij zal de inhoud van de aflevering behouden worden, maar kunnen bepaalde segmenten toegevoegd of verwijderd worden. Echter zullen de uitspraken van de geïnterviewde niet worden aangepast of uit context gehaald worden.
  5. De geïnterviewde stemt in met het feit dat de aflevering openbaar op het internet verschijnt en deze beschikbaar zal blijven in de archieven van de podcast. Onder voorbehoud van een zeer dwingende reden, zal de aflevering niet worden ingetrokken wegens “veroudering” of “verandering van inzicht”. Afleveringen moeten altijd in de context van de tijd dat ze gemaakt en uitgebracht zijn, worden beluisterd. Het staat de geïnterviewde altijd vrij om nogmaals op de AutCast te komen om hun nieuwe inzicht te delen. Eventuele rectificaties zullen via de website, social media en/of andere aflevering kenbaar gemaakt worden.
  6. Na opname van de aflevering zal de AutCast de opname bewerken en opleveren aan de geïnterviewde ter akkoord. Eventuele aanpassingen zullen worden besproken tussen de AutCast en de geïnterviewde. Deze aanpassingen zullen door de AutCast worden uitgevoerd, waarna de aflevering opnieuw ter akkoord word aangeboden aan de geïnterviewde.
  7. Pas na akkoord van de geïnterviewde zal de aflevering online verschijnen. Na akkoord vervalt de mogelijkheid voor de geïnterviewde om de aflevering offline te halen, tenzij er een dwingende reden voor is.
  8. De AutCast zal de geïnterviewde op de hoogte stellen wanneer de aflevering online is verschenen. De AutCast zal de aflevering na verschijning promoten via verschillende social media, website en zijn eigen netwerk.
  9. Het staat de geïnterviewde vrij om de aflevering onbewerkt te gebruiken voor hun eigen al dan niet commerciële doeleinden, mits de AutCast hiervan op de hoogte gesteld word.

Deze voorwaarden gelden voor alle opnames die gemaakt zijn sinds 1 november 2021.